Φορολογικό Δίκαιο

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό τοπίο σας παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες τόσο για την πρόληψη και την αποφυγή φορολογικών παγίδων, όσο και για την απόκρουση τυχόν φορολογικών προστίμων και ποινικών κυρώσεων.
Αναλαμβάνουμε την υποστήριξή σας, αφενός κατά την διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησής σας, σχεδιάζοντας από κοινού την φορολογική της λειτουργία και αφετέρου κατά τη διάρκεια τυχόν φορολογικών ελέγχων.
Πράττουμε τα ανωτέρω σε αγαστή συνεργασία με το λογιστήριο της επιχείρησής σας αφού οι εξειδικευμένες γνώσεις μας και η πολυετής εμπειρία μας στα φορολογικά θέματα μάς επιτρέπει να μιλάμε την ίδια γλώσσα.
Ενδεικτικές νομικές υπηρεσίες:
  • Υποστήριξη, συμβουλευτική, σύνταξη και υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου.
  • Διαπραγματεύσεις για ζητήματα φορολογικού χαρακτήρα με τις αρμόδιες εθνικές αρχές.
  • Επίλυση πολύπλοκων ζητημάτων που αφορούν τη φορολογική διαδικασία.
  • Υποβολή ερωτημάτων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
  • Νομική θεμελίωση συγκεκριμένων θέσεων και γνωμοδότηση επί εριζόμενων νομικών ζητημάτων, ενόψει της πιθανότητας μελλοντικού αιτήματος παροχής πληροφοριών από τη Φορολογική Αρχή.
  • Σύνταξη γνωμοδοτήσεων στον τομέα της Φορολογίας
  • Σύνταξη και κατάθεση Ενδικοφανών Προσφυγών ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ).
  • Παρακολούθηση της πορείας των Ενδικοφανών Προσφυγών , ώστε να επιλυθούν άμεσα τυχόν ζητήματα που δύνανται να ανακύψουν κατά την αξιολόγηση κρίση τους από τη ΔΕΔ.
  • Σύνταξη και κατάθεση δικογράφων στα Διοικητικά Δικαστήρια όλων των βαθμίδων
  • Εκπροσώπηση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας.