Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο

Καλούμαστε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε ποικίλα ζητήματα του εταιρικού βίου, είτε αυτά αφορούν σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, είτε σε θέματα των σχέσεων της επιχείρησης με τρίτους (ιδιώτες, δημόσιο κλπ.).

Τα ζητήματα αυτά εκτείνονται σε όλα τα βήματα της εμπορικής συναλλαγής, από την επιχειρηματική απόφαση, το σχεδιασμό, την αξιολόγηση των κινδύνων και τις διαπραγματεύσεις έως την υλοποίηση του στόχου και την καταλληλότερη κάθε φορά  χρήση των φορολογικών / επενδυτικών κινήτρων.

Ενδεικτικές νομικές υπηρεσίες:

Με προτεραιότητα τους εμπορικούς στόχους των πελατών μας και έχοντας καλή κατανόηση των εμπορικών τους σχέσεων και συναλλαγών, επιλύουμε αποτελεσματικά και με ταχύτητα εμπορικές διαφορές, αποφεύγοντας καθυστερήσεις και ζημίες στις ημερήσιες εργασίες της επιχείρησής σας.

 • Υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας προς αυτή την κατεύθυνση:
 • Δικαστική εκπροσώπηση σε εμπορικές υποθέσεις
 • Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης Διαφορών
 • Επίλυση ενοχικών διαφορών
 • Διαφορές εταίρων
 • Διαφορές αντιπροσωπείας
 • Αδικοπραξίες
 • Είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων (λήψη ασφαλιστικών μέτρων -συντηρητικές κατασχέσεις, προσημειώσεις, κτλ, επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης – κατασχέσεις ακινήτων, κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων, κτλ.)
 • Δίκαιο αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές, κτλ)

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία σε πλήθος εμπορικών συμβάσεων, όπως ενδεικτικά:

 • Συμβάσεις επαγγελματικής/εμπορικής μίσθωσης, χρηματοδοτικής και λειτουργικής μίσθωσης (leasing and operating leasing)
 • Συμβάσεις διανομής και εμπορικής αντιπροσωπείας
 • Συμβάσεις δικαιόχρησης (Franchising)
 • Συμβάσεις ανάπτυξης λογισμικού (Software Development Agreements) και παροχής συναφών υπηρεσιών
 • Συμβάσεις διεθνούς και εγχώριας πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring)
 • Κατασκευαστικές συμβάσεις και συμβάσεις έργου και προμηθειών
 • Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και πώλησης αγαθών
 • Συμβάσεις εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας (NDA)

Κατέχοντας πλέον σημαντική νομική εμπειρία στη συμβουλευτική των επιχειρήσεων, στους εταιρικούς μετασχηματισμούς και στις εταιρικές συναλλαγές όλων των μεγεθών, παρέχουμε τις υπηρεσίες μας από το πρώτο κιόλας στάδιο της επιλογής του κατάλληλου νομικού οχήματος για την επιχειρηματικά σας σχέδια, τη διαμόρφωση της εταιρικής σύμβασης/καταστατικού των τυχόν εξωεταιρικών συμφωνιών και την πλήρη κατάστρωση των εταιρικών εγγράφων.

 • Σύσταση εταιρειών κάθε νομικής μορφής (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. κτλ.)
 • Σύνταξη, τροποποίηση και επεξεργασία εταιρικών εγγράφων
 • Συνεχής νομική υποστήριξη καθ΄ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας
 • Έλεγχος νομιμοποίησης και δέουσας επιμέλειας νομικών προσώπων όλων των μορφών
 • Μεταβίβαση μετοχών – εταιρικών μεριδίων
 • Κατάρτιση συμβάσεων προαίρεσης αγοράς μετοχών-εταιρικών μεριδίων
 • Εξωεταιρικές συμφωνίες
 • Μνημόνια συνεργασίας (MOU)
 • Μετατροπές σχηματισμών εταιριών με συγχώνευση, απορρόφηση ή απόσχιση κλάδου, συμβάσεις επιχειρηματικής συνεργασίας και σύσταση κοινοπραξίας (Joint Venture Agreements)
 • Ίδρυση και εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών, θυγατρικών ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών
 • Εταιρική χρηματοδότηση (ομολογιακά, κοινοπρακτικά δάνεια, sale and lease back κτλ.)